Principy Úhradové vyhlášky 2012

Publish in

Documents

18 views
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Principy Úhradové vyhlášky 2012. Aktuální ekonomická situace. Příjmy a tím i stabilita systému veřejného zdravotního pojištění závisí primárně na zaměstnanosti
Transcript
Principy Úhradové vyhlášky 2012Aktuální ekonomická situace
 • Příjmy a tím i stabilita systému veřejného zdravotního pojištění závisí primárně na zaměstnanosti
 • MF ČR nepředpokládá žádný významný posun v zaměstnanosti. Zaměstnanost se má v roce 2012 snížit o cca 0,2% a očekává se stabilní míra nezaměstnanosti na úrovni 6,9 %, nicméně predikce nepočítá se závažnými událostmi jako je například rozšíření dluhové krize do Itálie či rozpad eurozóny
 • Výše průměrné mzdy bude stagnovat
 • Aktuální ekonomická situace
 • Na českou ekonomiku drtivě dopadla ekonomická krize a rozpočty se z toho dodnes vzpamatovávají. Další snižování schodků letech 2012 a 2013 je velmi závislé na ekonomickém dění v ostatních zemích EU
 • Aktuální ekonomická situace – implikace pro politiku úhrad MZ
 • Vzhledem již tak k napjatým veřejným rozpočtům nelze očekávat navýšení prostředků od státu
 • Vzhledem k volatilitě vývoje v eurozóně existuje nezanedbatelná možnost podstatně horšího vývoje, než jaký předpokládá makropredikce MF
 • MZ jako odpovědný hospodář se musí především soustředit na lepší alokaci současného objemu prostředků než na jeho navyšování – systém musí
 • mít rezervy pro případ závažné krize
 • Návaznost na Programové prohlášení vlády rozpočtové odpovědnosti
 • Je nutné, aby v rámci každého segmentu došlo k evaluaci - kdo poskytuje skutečně nezbytné služby a kde jsou v rámci systému neefektivity
 • Peníze musí jít za pacientem – zdravotnický systém zde není proto, aby udržoval uměle zaměstnanost, ale aby poskytoval účinně a s přihlédnutím k nákladové efektivitě péči zdravotní péči občanům ČR
 • Systém DRG zajistí naplnění obou dvou těchto ideových východisek
 • Vývoj objemu prostředků v minulých letech
 • Celkový objem prostředků stoupal více než proporčně vzhledem k HDP.
 • Vývoj objemu prostředků v minulých letech
 • Ve většině segmentů docházelo v minulých letech k bezprecedentním nárůstům
 • Objemu prostředků na rok 2012
 • „Současná stabilní ekonomická situace českého zdravotnictví je obrovským úspěchem zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče a ministerstva zdravotnictví.“
 • doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
 • Principy úhrad pro rok 2012
 • Hlavní cíle
 • 1) Do úhrad akutní lůžkové péče zavést platby za případový paušál (klasifikační systém DRG)
 • Princip: zdravotnickému zařízení hrazena péče za každého léčeného pacienta v definovaném rozpětí
 • „Peníze jdou za pacientem“
 • 2) Ponechat úhrady tzv. „centrových léků“ ve výši roku 2011
 • S motivací pro ZZ i ZP, vstoupit v této oblasti do jednání o nových smluvních vztazích, přinášejících vyšší efektivitu – např. kontrakty sdílení rizika („risk-sharing contracts“)
 • Principy úhrad pro rok 2012
 • 3) Zavést princip individuálních kontraktů v oblastech, kde je žádoucí zkrátit čekací dobu na výkon
 • Totální endoprotézy kyčle, kolene apod.
 • Vytvořit tlak na cenu materiálu
 • TEP, kardiovertery, K-stimulátory apod.
 • Dát impuls k případnému nasmlouvání jiného organizačního uspořádání, které je efektivnější a přináší pacientům větší užitek
 • např. jednodenní chirurgie ve vybraných oblastech (výkony na oční čočce, laparoskopická cholecystektomie, laparoskopické operace zevních kýl, operace varixů, konizace a kyretáž atd.)
 • Principy úhrad pro rok 2012
 • 4) Vyčleněná péče, která je pro rok 2012 obtížně hraditelná přes DRG, s jiným způsobem úhrady
 • Dlouhodobým cílem kultivace DRG systému je tuto skupinu co nejvíce zúžit
 • Touto formou bude v roce 2012 hrazeno v průměru
 • 10 – 15% péče
 • 5) Aplikovat na ambulantní péči v lůžkových zdravotnických zařízeních zcela identické principy, jako v ambulancích mimo nemocnice
 • Úhrada pomocí systému DRG
 • DRG – nástroj k racionalizaci systému úhrad
 • Typ úhrady výrazně ovlivňuje a (de)motivuje chování poskytovatelů péče
 • Při správném nastavení je DRG ideálním nástrojem pro jejich vymezení
 • Klíčové je vymezit i technické detaily (překlad, outliers, znovupřijetí, platby mimo systém DRG)
 • Pomocí DRG bude v roce 2012 hrazeno v průměru 75% péče
 • Úhrada pomocí systému DRG
 • Zásadní výhody DRG:
 • 1) Spravedlnost - stejná úhrada za stejnou službu- cílový stav
 • Ukončení neustávajících argumentů ohledně spravedlivosti současného úhradového systému (větší nemocnice vs. menší nemocnice, FN vs. krajské nemocnice atd.)
 • 2) Měřitelnost
 • Porovnávání produktivity, efektivnostirozsahu a kvality péče
 • 3) Transparentnost
 • Prevence korupčního prostředí díky jasnému vymezení ceny a zdravotní služby
 • 4) Efektivita
 • DRG tlačí nejen na ekonomickou výkonnost, ale i na kvalitu prováděné péče
 • DRG napomáhá odhalení skutečné efektivity hospodaření jednotlivých poskytovatelů
 • Motivace systému DRG k výkonnosti
 • DRG nabízí motivaci poskytovatelům péče k:
 • Inteligentnější a rychlejší diagnostice (chyby v diagnostice se stávají nákladnými)
 • Efektivnější léčbě (neefektivní léčba se stává nákladnou)
 • Lepšímu uspořádání vnitřních procesů
 • Kratší čekací době mezi diagnostickou a terapeutickou fází
 • Lepší organizaci mezioborové spolupráce
 • Dostatečnému počtu případů v rámci specializací
 • Úhradová vyhláška 2012 – základní obrysyDěkuji za pozornost
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks